Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) Vás informujeme, že provádíme zpracování osobních údajů Vás, jako našich strávníků.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je Školní jídelna Praha - Radotín, IČO: 70874255, se sídlem Praha - Radotín, Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín, zapsaná v Rejstříku příspěvkových organizací u Městského soudu v Praze, sp.zn.: Pr 157.

Můžete nás kontaktovat na emailu info@sjradotin.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 607235 840.

Školní jídelna jmenovala pověřence na ochranu osobních údajů, kterým je: Mgr. Anna Komeiserová, e-mail: anna.komeiserova@ksak.cz, tel.: 777 023 415.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Abychom mohli vést řádnou evidenci strávníků, mohli jsme efektivně pracovat a kontaktovat Vás, zpracováváme následující osobní údaje strávníků:

a) Identifikační údaje: slouží k identifikaci strávníka: jméno a příjmení, datum narození, Bydliště, jméno a příjmení zákonného zástupce (v případě zápisu dětí, zde rovněž také třídu, kterou dítě navštěvuje)
b) Kontaktní údaje: slouží pro kontaktování a komunikaci s Vámi: telefonní číslo
c) Platební údaje: slouží k provádění plateb stravného, zejména číslo bankovního účtu a kódu banky.
d) Další identifikační údaje: slouží k bližší identifikaci a evidenci dítěte – pohlaví, věk, státní příslušnost, zdravotní stav, záznamy z pedagogické diagnostiky dítěte.
e) Další údaje: jmenovky dětí, podpisy dětí na výkresech, podpisy zákonných zástupců na prezenčních listinách, zaznamenání úrazu dítěte v evidenci.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Osobní údaje zpracováváme za účelem řádné evidence strávníků (smluvní povinnost), k plnění našich právních povinností Školní jídelny (účetní a daňové povinnosti), z důvodu oprávněných zájmů Školní jídelny (Telefonní kontakt –zabezpečení úhrady stravného).

Není Vaší povinností nám poskytnout Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo), bez něho Vás však nemůžeme informovat o případných nedoplatcích na stravném. Bez ostatních, shora uvedených osobních údajů nemůžeme řádně plnit naši činnost. Uvedení třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě, nám umožníte lepší kontakt se školou, kterou dítě navštěvuje a předávání seznamu žáků po celou dobu školní docházky Vašeho dítěte do školního zařízení.

Při naši práci nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje:

Nechceme zpracovávat Vaše osobní údaje po neomezenou dobu, některé z nich jsme však povinni je uchovávat po dobu stanovenou zákonem (účetní záznamy). Přihlášku ke stravování uchováváme po dobu docházky dítěte do školního zařízení, v případě cizích strávníků a penzistů po dobu zajištění stravovacích služeb. U všech dále přihlášku uchováváme po dobu dalších 4 let od ukončení stravování (pro potřeby oprávněných zájmů Školní jídelny – v případě případného sporu se strávníkem). Záznamy jsou rovněž uchovávány elektronicky v IS Školní jídelna od společnosti Altisima. Tyto údaje jsou zde uchovávány po stejně dlouhou dobu jako fyzické záznamy.

Komu předáváme osobní údaje:

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci (Ministerstvo školství, Česká školní inspekce, Krajská hygienická stanice) Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (např dodavateli IT systému Školní jídelna od společnosti Altisima, externímu IT poradci, externí účetní.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva:

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje a jakým způsobem o Vás zpracováváme.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, zejména v případě přechodu Vašeho dítěte do jiné Školní jídelny.

Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailovou adresu, písemně na adresu sídla Školní jídelny, nebo pověřenci.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz. Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.