O násPlatnost od: 04.01.2023

Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha – Radotín

IČ:  70874255

DIČ: CZ70874255

adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín

telefon: 257 911 682

mobil: 607 235 840

ředitel organizace: Daniel Lukosz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:131638389/0800

e-mail: info@sjradotin.cz

zřizovatel organizace: Městská část Praha 16  

zahájení činnosti příspěvkové organizace: 1.1.2001

 

1. Vymezení činnosti

Služby, které jídelna poskytuje, jsou v souladu se zřizovací listinou organizace.

      Pracovní postupy probíhají v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví upřesněného prováděcí vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, nařízení Evropského  Parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

 

1.1 Hlavní činnost

     Na základě zřizovací listiny jídelna poskytuje školní stravování žákům škol, uvedených ve zřizovací listině a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. upřesněným vyhláškou č. 107/2005 Sb., v níž jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních limitů pro jednotlivé skupiny strávníků. Zaměstnancům školní jídelna poskytuje závodní stravování dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, upřesněného vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

Počet strávníků v režimu dotované stravy – žáků škol je v současné době 1300 osob.

Příprava pokrmů probíhá dle receptur pro školní stravování pod odborným dohledem nutriční terapeutky.

Seznam literatury:

-          Receptury pokrmů pro školní stravování I – III. díl, vydal: Společnost pro výživu 2007

-          Ať nám chutná ve škole I. – II. díl, Packová Anna a kolektiv, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno 2002, ISBN 80-7204-231-9, ISBN 80-7204-394-3

-          Labužníci ve školních jídelnách I. – II. díl, Cábová Hana, Středisko služeb školám Zlínského kraje 2003

-          Receptury – rybí kuchařka,  Tomaschová Marcela a Valečka Jiří, Nowaco 2002 ISBN 80-238-5657-X

-          Vegetariánská kuchařka,  Havlů Karin, Nakladatelství Vyšehrad 2002 ISBN 80-7021-520-8

-          Zelenina v zimním jídelníčku, Adam Cornelia, Nakladatelství Ikar 2002 ISBN 80-249-0086-6

-          Luštěniny od A do Z, Mayer Miroslav, Vydavatelství Víkend 2000 ISBN 80-7222-140-X

 

1.2 Doplňková činnost

     Organizace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provozuje doplňkovou činnost, ve které jsou zahrnuty následující služby:

-          stravování cizích strávníků

Počet strávníků v režimu doplňkové činnosti je v současné době 250 osob.

 

2. Otevírací doba školní jídelny a kanceláře

     Žáci a pedagogové:

     Obědy se vydávají ve všedních dnech v době od 11:45 do 14:00 hodin.

Ostatní strávníci:

     Obědy se vydávají ve všedních dnech v době od 11:15 do 12:00 hodin. 

Výdej do jídlonosičů:

     Obědy se vydávají ve všedních dnech v době od 11:15 do 12:00 hodin.     

     Osoby, které nemohou vyzvednout oběd v předepsané době, vyzvednou vlastní jídlonosič

     s objednaným pokrmem v době od 13,30 do 14,30 hodin u zadního vchodu do jídelny.

 Kancelář a pokladna školní jídelny:

     Kancelář pro strávníky:  pondělí – pátek  od 11,15 do 14,00 hodin

     Pokladna pro strávníky : pondělí – pátek od  9,00 do 14,00 hodin

     V jinou dobu je nutné se předem objednat.

 

3. Ceník obědů od 1.9.2019

Strávníci - dotovaná strava:

  6 – 10 let: skupina A  36,- Kč

11 – 14 let: skupina B  38,- Kč

15 – 19 let: skupina C  39,- Kč

Ostatní strávníci:

Zaměstnanci MČ, ZŠ, gymnázia a jiné smluvní organizace:  100,- Kč  

(v případě odběru oběda do jídlonosiče/převoz vlastním vozem: 100,- Kč)

Penzisté: 100,- Kč

 

4. Identifikační čip a odhlašování /přihlašování obědů/vstup do jídelny

     Objednávání obědů je založeno na tradičním a stále fungujícím způsobu, jímž je zaplacení zálohy na následující měsíc. Po zaúčtování došlé zálohy na účet strávníka systém automaticky přihlásí variantu č. 1, dále jsou volby na samotném strávníkovi. Při nízkém kreditu na účtu strávníka odhlášené obědy automaticky převádíme na dny, kdy již nemá strávník zaplaceno. Povinností zákonných zástupců je ve vlastním zájmu a zájmu svých potomků hlídat stav konta.

     Identifikační médium-čip strávník si zakoupí po přihlášení ke stravování a zaplacením aktuální částky za identifikační médium (aktuální cena bude vždy včas zveřejněna v aktualitách). Čip slouží od 18.12.2014 jako bezpečnostní nástroj ke vstupu do prostor školní jídelny a proto není zálohovaný (nevrací se)! Pokud strávník čip ztratí, koupí si nový a následně chce obnovit původní a nově zakoupený vrátit, toto nelze provést. Po nahlášení ztráty se čip vyřadí z programu, již jej nelze obnovit!!! K objednávání a odhlašování obědů slouží terminál ve vstupních prostorách jídelny (provozní doba od 11,15 do 14,10 hodin) nebo www.e-jidelnicek.cz, na jehož stránky lze vstoupit po registraci a obdržení přihlašovacího jména a PIN kódu, získaného při zakoupení čipu v jídelně. Pokud strávník čip ztratí, neprodleně nahlásí jeho ztrátu v kanceláři a zakoupí si čip nový. Identifikační médium je platné po celou dobu stravování ve školní jídelně, včetně případného přestupu strávníka ZŠ Radotín na Gymnázium Oty Pavla v Radotíně. V případě zapomenutí čipu strávník po uvedení svého jména a třídy v pokladně jídelny obdrží kartičku k odebrání přihlášeného oběda. Pokud nemá strávník zaplaceno, nárok na odebrání oběda je nulový. Ve vlastním zájmu a v  rámci udržení kvality služeb ve školní jídelně je vhodné dodržovat provozní řád jídelny a včas uhradit zálohy stravného a nosit si čip.

 

      Přihlašování obědů přes e-jídelníček je možné od 15,30 do 7,00 hodin. Postup registrace na www.e-jidelnicek.cz: registrace platným e-mailem (soukromým), zadání vlastního hesla, po přijetí registrace firmou Altisima aktivace účtu strávníka – zadání čísla jídelny, přihlašovacího jména, PIN kódu (údaje z ústřižku obdrženého v jídelně při přihlášení ke stravování) Pro přihlašování na e-jídelníček používat dále svůj e-mail a heslo. Od 7,00 do 14,10 hodin je práce s účtem strávníka přes internet znemožněna z důvodu převedení programu do jídelny v souvislosti s administrativní činností a odběrem obědů během výdeje. V této době je možné odhlašovat obědy na další dny přes e-mail, SMS, záznamník na pevné lince s uvedením celého jména, třídy a termínu, kdy chce strávník oběd odhlásit. Pozor - SMS zprávy nejsou identifikovatelné při zaslání na pevnou linku!!!! Odhlášku na den, kdy se strávník nebude stravovat, přijímáme do 7,00 hodin. Po 7,00 hodině je doporučeno oběd v poledne odebrat u okénka, aby strávníkovi nepropadl. Interval objednávání obědů je na 14 dnů dopředu přes www.e-jidelnicek.cz, na stránkách školní jídelny je vyvěšen jídelníček na aktuální týden, má pouze informativní funkci. Při definitivním odhlášení strávníka ze školní jídelny je nutné doplatit nedoplatky či dohodnout vrácení případného přeplatku. Pokud se strávník nestravuje, nenahlásí přerušení stravování a neodhlásí se ze stravování nejdéle do konce následujícího školního roku, bude mu definitivně zrušena karta strávníka.

      Odhlašování obědů přes internet je možné 2 dny dopředu. Na den následující nelze odhlásit. Stejné pravidlo systému platí i v době volna a prázdnin - po posledním stravovacím dni je následujícím dnem den po prázdninách či volném víkendu. V tomto případě je nutné kontaktovat školní jídelnu výše uvedenými způsoby pro odhlašování.

      Na terminálu v prostorách jídelny lze odhlásit oběd na den následující, nikoliv aktuální den. Pokud strávník/žák onemocní, je možné odebrat objednaný oběd do jídlonosiče v době od 11,15 do 11,45 hodin, ostatní dny si musí strávník odhlašovat sám. Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování není nárok na odebírání dotované stravy během nemoci žáka. Více v bodě č. 8.

     Rozpis na další měsíc provede systém zároveň s provedením příkazu na inkaso, tj. den před stažením inkasa z účtů strávníků (23. – 25. den v měsíci). Přeobjednávání obědů v novém měsíci je možné od poledních hodin v den provedení rozpisu.

5. Databáze strávníků jídelny

     Každý zájemce o stravování ve školní jídelně je před zahájením stravování zapsán do databáze programu školní jídelny na základě podání přihlášky ke stravování. Strávník/zákonný zástupce vyplní přesné údaje potřebné pro evidenci jeho účtu v jídelně a svým podpisem potvrdí smlouvu se školní jídelnou, kterou je vyplněná Přihláška ke stravování (lze stáhnout ze stránek ŠJ). Strávník je seznámen s provozem jídelny na stránkách www.sjradotin.cz  nebo na nástěnkách v prostorách jídelny.   

     Jakékoliv změny údajů z přihlášky je nutné hlásit v kanceláři školní jídelny (změna účtu, telefonu, třídy, ukončení stravování apod.). Přihláška je platná po celou dobu stravování ve školní jídelně včetně variabilního symbolu a přihlašovacích údajů na e-jídelníček. Přihláška je úředním dokumentem pro kontrolu ze strany státních orgánů! Je třeba ji tisknout na čistý papír.

     Strávník se ke stravování přihlašuje individuálně, jakékoliv jednání, požadavky na stravování a provoz jídelny řeší samostatně přímo s jídelnou, případně se Stravovací komisí, neboť jídelna není přidruženým pracovištěm školských zařízení zde v Radotíně. Při ukončení studia ve zdejších školských zařízeních je strávník povinen toto nahlásit v kanceláři školní jídelny. Pokud tak neučiní nejdéle do 31.8. daného roku, bude mu od následujícího měsíce karta strávníka zrušena a v případě možného přestupu mu vzniká povinnost se při trvajícím zájmu o stravování znovu přihlásit ke stravování se všemi náležitostmi.

     Každý strávník je zařazen do stravovací skupiny podle svého věku v daném školním roce. Stravovací skupina se mění vždy na začátku nového školního roku (viz vyhláška č. 107/2005 Sb. a násl.v platném znění – příloha 2 „Finanční limity na nákup potravin“).

                                                                                           

6. Systém plateb stravného

6.1 Bezhotovostní platby

     Ve školní jídelně je nastaven zálohový způsob plateb stravného na jeden měsíc dopředu. Platby je nutné provádět do 25. dne v měsíci. Pokud nebude mít strávník 1.den následujícího měsíce potvrzenou úhradu zálohy, budou mu obědy automaticky stornovány do doby, než nastane náprava. Prosíme rodiče strávníků, aby při zadání platby v bance uvedli jméno a příjmení svého dítěte (pokud je dětí z rodiny více, je nutné provést příkaz na každé zvlášť), za něž stravné platí a do kolonky VS (variabilní symbol) zadali skutečně variabilní symbol, který každý strávník obdrží zároveň s přihláškou při zavedení do stravovacího systému. VS je důležitý pro hromadné zaúčtování plateb strávníků. Potvrzení o platbách formou příkazu je možné zasílat na e-mail školní jídelny, aby zvláště malé děti dostaly svůj oběd včas.

 

Možnosti platby stravného:

1)      měsíční záloha na stravování inkasem u České spořitelny - zadáním svolení k inkasu u české spořitelny – inkasní účet jídelny: 100252061/0800. Na tento účet se peníze neposílají!!! Slouží pouze k provedení hromadného inkasa z účtů strávníků. Pokud nebude z  jakéhokoliv důvodu možné provést inkasní platbu z účtu strávníka/zákonného zástupce, je nutné uhradit jednorázově platbu na konkrétní měsíc, ke kterému se inkaso provádělo, na hlavní účet jídelny č. 131638389/0800. Jestliže strávníkovi nelze pravidelně provést inkaso, jídelna přistoupí k ohlášení změny způsobu plateb stravného strávníkovi písemnou formou a ten je následně povinen si zajistit úhradu stravného sám dalšími možnostmi, uvedenými níže.

Pokud povolení k inkasu neumožňuje zadat VS, nepiště nic, ve specifickém symbolu nesmí být uveden žádný údaj, jinak inkaso nebude provedeno!!

2)      měsíční záloha na stravování formou trvalého příkazu u Vaší banky – doporučená částka 22x násobek ceny za konkrétní skupinu strávníka na účet:131638389/0800

3)      Platba jednorázovým příkazem na účet: 131638389/0800 dle uvážení strávníka, minimálně však částka odpovídající počtu pracovních dnů v měsíci x věková skupina

Strávníkům, kteří posílají zálohy příkazem, jsou přeplatky vraceny zpět každoročně na začátku července. Pokud si strávníci / zákonní zástupci přejí nechat přeplatek na účtu strávníka do dalšího období, je nutné informovat vedení jídelny.

 Na inkasních účtech se přeplatky nechávají z důvodu jejich odečtení z potřebné částky při provedení inkasa na následující měsíc.

Zálohy uhrazené během letních prázdnin se automaticky převádějí do dalšího školního roku a jako ostatní přeplatky se opět vracejí až po ukončení celého školního roku, tj. na začátku července.

 

6.2 Hotovostní platby

   Penzisté a cizí strávníci - platí hotově v kanceláři školní jídelny. Platby probíhají v pokladně školní jídelny v době výdeje obědů.

 

6.3 Zálohy na dotovanou stravu pouze bezhotovostně

     Zálohy na dotovanou stravu (žáci školských zařízení uvedených ve zřizovací listině) akceptujeme pouze bezhotovostním převodem na účet školní jídelny 131638389/0800. Nebude brán zřetel na nové strávníky, nastupující každoročně do prvních ročníků. Stejnému postupu bezhotovostních transakcí podléhá i vrácení přeplatku při ukončení stravování v  kterémkoliv období školního roku. Přeplatky budou vráceny na účet, jež je nahlášen ve školní jídelně jako aktuální.

     O dotovanou stravu se jedná v případě stravování žáků Základní školy Radotín, Základní školy praktické Radotín a Gymnázia Oty Pavla v Praze – Radotíně.

     Podání přihlášky ke stravování a vyřízení potřebných formalit je možné již v měsíci červnu a poslední týden v srpnu, od 8,30 do 14,00 hodin.  Více v bodě č.7.

 

 

7. Nově nastupující strávníci do jídelny a platby stravného v srpnu

7.1 První ročníky

     Přihlášení nových strávníků v prvních ročnících je možné již v červnu, poslední týden  v měsíci srpnu a během  prvního týdne v září. Strávníci, kteří nastupují během školního roku, se přihlašují ke stravování v aktuálním měsíci nástupu do školy.

Aby noví strávníci předešli především v měsíci srpnu dlouhým frontám a zjednodušili vlastní odbavení, doporučujeme přijít s vytištěnou a vyplněnou přihláškou a částkou odpovídající na zakoupení čipu. Ostatní záležitosti si strávníci vyřizují přímo v kanceláři.  

     První platbu je nutné uhradit formou složenky nebo jednorázovým příkazem na doporučenou částku nebo dle skupiny, do které strávník patří pod VS, obdrženým při přihlášení ke stravování. Další způsob platby na budoucí období si zvolí každý strávník/zákonný zástupce sám při vyplnění přihlášky ke stravování. Jakékoliv změny hlásí vedení jídelny. Jestliže zákonný zástupce uhradí doporučenou částku dříve, než obdrží VS v jídelně, je nutné pro identifikaci platby zadat do poznámky jméno, příjmení a třídu nového strávníka!

7.2 Ostatní strávníci

     Pokud ostatní strávníci (i cizí strávníci) platí zálohy stravného formou trvalého příkazu, složenkou či jednorázově na každý měsíc, uhradí platbu do 25. dne v měsíci srpnu na účet školní jídelny, číslo účtu: 131638389/0800. Platby formou inkasa bude jídelna provádět v termínu od 21.8 – 24.8. každoročně.

    U penzistů a cizích strávníků probíhá platba stravného v hotovosti dle podmínek v bodě č.6.2

 

 

8. Nárok na dotovanou stravu

     Nárok na dotovanou stravu má pouze žák, který je v daný den ve škole, případně žák v první den nepřítomnosti ve škole. Ostatní dny vzniká povinnost odhlásit stravování daného žáka a to nejpozději v den nemoci na záznamník, SMS zprávou či e-mailem do 7,00 hodin ráno. V případě, že žák je nemocen a obědy si neodhlásí, tyto automaticky propadají. Při odebírání obědů v době nemoci je nutné uhradit plnou cenu oběda, již se nejedná o dotovanou stravu. Žák je tak považován za cizího strávníka, nelze vyzvednout oběd na jeho jméno.

     Výňatek z vyhlášky:

Dle § 1, odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a § 122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se poskytuje dětem v mateřských školách a žákům základních škol školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Dle § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole a žák/dítě má v tento den nárok na dotovanou stravu.

     První den nepřítomnosti žáka ve škole je možné vyzvednutí oběda do jídlonosičů v době od 11:15 do 11:45 hodin v odděleném okně pro jejich výdej. Takto odebraná strava je určena k okamžité spotřebě dle § 37, odst. 4 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů a není možno ji uchovávat a skladovat.

      Jestliže je ve školském zařízení ředitelem vyhlášeno hromadné volno, strávník přesto projeví zájem o konzumaci oběda, je nutné uhradit plnou cenu oběda, jež činí 63 Kč.

 

 

9. Dietní stravování ve školní jídelně

     Zaměstnanci Školní jídelny Praha – Radotín připravují následující druhy diet, uznané Sekcí výživy a nutriční péče ČAS, MŠMT, MZČR, Asociací zřizovatelů školních jídelen a Společností pro výživu:

-         Diabetická dieta

-         Bezlepková dieta / s omezením lepku

-         Šetřící dieta

     V jídelníčku se upravují informace pouze pro dietu bezlepkovou, ostatní jmenované diety jsou vysoce individuální, kdy je třeba úzce spolupracovat s dietologem a lékařem konkrétního strávníka. Na základě jeho rozhodnutí a potvrzení o nařízení diety zákonný zástupce předá potřebné informace zároveň se žádostí o dietní stravování vedení školní jídelny. 

     K dietnímu stravování ve školní jídelně je nutná podepsaná žádost o poskytování dietní stravy (v kanceláři ŠJ), kopie potvrzení lékaře o nařízené dietě a trvalá spolupráce zákonných zástupců s vedením jídelny.

     Pokud zákonný zástupce požádá o možnost stravování jeho potomka v jídelně, musí si být plně vědom možných zdravotních následků a řádně proškolit svého potomka o jeho povinnostech při stravování v kolektivu společně se „zdravými“ dětmi.

      O případném navýšení cen za poskytování bezlepkové diety budeme zákonné zástupce včas informovat.

 

10. Výdej obědů do jídlonosičů

10.1 Výdej v prostorách jídelny

 

     V prostorách jídelny se vydávají obědy do jídlonosičů v době od 11,15 do 12,00 hodin. Z hygienických a provozních důvodů se nesmějí potkávat donesené jídlonosiče s hotovými pokrmy na talířích pro strávníky z řad žáků zdejších škol, pro které připravuje jídelna obědy prioritně dle charakteru provozovny.

     Obědy do jídlonosičů vyzvedávají zákonní zástupci pouze v první den nepřítomnosti žáka ve škole dle bodu č.8.

     Do jídlonosičů vyzvedávají v určených prostorách jídelny rovněž penzisté a cizí strávníci, kteří mají nastavené odpovídající ceny za oběd.

     Ostatní cizí strávníci a pedagogové konzumují objednaný oběd přímo v prostorách jídelny v době doporučené v bodě č. 2. 

 

 

10.1 Výdej u zadního vchodu do jídelny

 

     Výdej donesených vlastních jídlonosičůpředem objednaným obědem u zadního vchodu si v době od 13,30 do 14,30 hodin vyzvedávají strávníci, kteří nemohou vyzvednout oběd v době určené pro výdej do jídlonosičů v jídelně.

     Jedná se především o rodiče žáků, kteří onemocní a rodič s nimi zůstane doma, špatně pohyblivé osoby, které jsou v jídelně přihlášeny ke stravování a oběd jim vyzvednou příbuzní či sousedé. Dále pak pro strávníky, kteří nemohou mimořádně vyzvednout oběd v době od 11,15 do 12,00 hodin.

 

 

10.3 Předávání a výdej jídlonosičů u zadního vchodu do jídelny

 

     Strávník předá čistý jídlonosič personálu jídelny mezi 7,00 a 8,00 hodinou u zadního vchodu, kde si v době od 13,30 do 14,30 hodin vyzvedne objednaný pokrm.

     Jídlonosič bude čitelně označen jménem strávníka a číslem oběda, který je v systému objednán. Pravidla změny pokrmu či odhlášení se nemění (do 7,00 hodin ráno).

     Po převzetí jídlonosiče doporučujeme překontrolovat na místě vizuálně shodu objednávky a vyzvednutého pokrmu.

     Pokud si strávník objednaný a uložený oběd v jídlonosiči nevyzvedne do 14,30 hodin, tento bude zlikvidován dle hygienických požadavků HACCP pro uchovávání pokrmů během jejich výdeje.

     Takto odebraná strava je určena k okamžité spotřebě dle § 37, odst. 4 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 

 

Aktualizováno dne: 4.1.2023