Provozní řád školní jídelny Praha - Radotín

Platnost od: 26.09.2017

 

1.     Výdej obědů

Žáci a pedagogové:

     Obědy se vydávají ve všedních dnech v době od 11:45 do 14:00 hodin.

Ostatní strávníci:

     Obědy se vydávají ve všedních dnech v době od 11:15 do 12:00 hodin. 

Výdej do jídlonosičů:

     Obědy se vydávají ve všedních dnech v době od 11:15 do 12:00 hodin.     

     Osoby, které nemohou vyzvednout oběd v předepsané době, vyzvednou jídlonosič

     s objednaným pokrmem v době od 13,30 do 14,30 hodin u zadního vchodu do jídelny.

2.  Platby stravného, přihlašování obědů

      Objednávání obědů je založeno na tradičním a stále fungujícím způsobu, jímž je zaplacení zálohy na následující měsíc. Po zaúčtování došlé zálohy na účet strávníka systém automaticky přihlásí variantu č. 1, dále jsou volby na samotném strávníkovi. Při nízkém kreditu na účtu strávníka odhlášené obědy automaticky převádíme na dny, kdy již nemá strávník zaplaceno. Povinností zákonných zástupců je ve vlastním zájmu a zájmu svých potomků hlídat stav konta.

     Ve školní jídelně je nastaven zálohový způsob plateb stravného na jeden měsíc dopředu. Platby je nutné provádět do 25. dne v měsíci. Pokud nebude mít strávník 1.den následujícího měsíce potvrzenou úhradu zálohy, budou mu obědy automaticky stornovány do doby, než nastane náprava.

3.  Odhlašování obědů, nárok na dotovanou stravu

 

     Odhlášku na den, kdy se strávník nebude stravovat, přijímáme do 7,00 hodin. Po 7,00 hodině je doporučeno oběd v poledne odebrat u okénka, aby strávníkovi nepropadl.  

     Nárok na dotovanou stravu má pouze žák, který je v daný den ve škole, případně žák v první den nepřítomnosti ve škole. Ostatní dny vzniká povinnost odhlásit stravování daného žáka a to nejpozději v den nemoci na záznamník, SMS zprávou či e-mailem do 7,00 hodin ráno. V případě, že žák je nemocen a obědy si neodhlásí, tyto automaticky propadají. Při odebírání obědů v době nemoci je nutné uhradit plnou cenu oběda, již se nejedná o dotovanou stravu. Žák je tak považován za cizího strávníka, nelze vyzvednout oběd na jeho jméno.

 

4.  Vstup do školní jídelny

 

     Jídelna je určena registrovaným strávníkům ke konzumaci objednaného oběda. Každý registrovaný strávník je povinen nosit s sebou na obědy čip.

     U zájemců o nepravidelné odebírání obědů požadujeme kontakt s hospodářkou v pokladně školní jídelny o způsobu stravování.

     Z bezpečnostních důvodů je vstup do jídelny zajištěn přiložením čipu, který strávník používá pro odběr obědů. Do jídelny je zakázán vstup cizím osobám, které nejsou registrovanými strávníky nebo nemají v úmyslu koupit si zde oběd. Povinností každého strávníka je nosit vlastní čip a zároveň z toho vyplývá jeho odpovědnost za případné umožnění vstupu neznámým osobám do prostor jídelny na vlastní čip. Situace je tradičně monitorována kamerami.   

     Pokud si přijde rodič své dítě vyzvednout přímo do jídelny, platí zde pravidlo vyčkat na strávníka před jídelnou!!!

    Ostatní cizí strávníci, vstupující na půdu školní jídelny s malými dětmi a kočárky, jsou si plně vědomi, že veškerou odpovědnost za případné zranění svých dětí přebírají sami. Školní jídelna není určena pro děti mladší 6 let a tomu také odpovídá vybavení jídelny. 

 

 

5. Chování ve školní jídelně

 

     Každý strávník z řad žáků využívá k odkládání svých věcí výhradně šatnu. Lavice a věšáky v chodbě jídelny jsou určeny pro cizí strávníky. Z hygienických ani provozních důvodů nelze připustit pohazování tašek a svršků mimo vyhrazené prostory – tzn. šatna žáků. Každý pečuje zodpovědně o své věci a je ohleduplný k majetku i zdraví ostatních strávníků.

     Do šatny nepatří věci, které nejsou součástí oblečení (kolo, koloběžka, kočárky apod.) a rovněž je nepřípustné nechávat v šatně cenné věci - peníze, mobilní telefony, tablety, notebooky apod. Vřele doporučujeme si nechávat věci v šatnách školských zařízení a po obědě se pro ně vrátit.

     Ve školní jídelně se každý strávník chová v souladu se společenskými pravidly. Při odběru pokrmů je možné si požádat ihned u okénka o přídavek přílohy či polévky. Maso se nepřidává. Pozdější žádosti o přídavky nebudou z hygienických důvodů akceptovány. Množství nápojů a doplňkům k obědu je neomezené, avšak pouze do vyprodání normovaných surovin.

     Na rozlitou vodu či zbytky jídla na podlaze strávník upozorní personál školní jídelny, který zjedná ihned nápravu.

     Po ukončení konzumace oběda je každý strávník povinen odnést svůj podnos s použitým inventářem do okénka k tomu určeného a u stolu po sobě zanechat pořádek. Jestliže tak neučiní, bude dozorujícím pracovníkem jídelny vrácen a jídelnu opustí až po zjednání nápravy.

     Pokud strávník zjistí, že v pokrmu na talíři je cizí předmět nebo je mu vydán na talíř oběd např. s nevzhlednou přílohou, je strávník povinen okamžitě skutečnost nahlásit v příslušném okně, kde si vyzvedl oběd, a bude mu pokrm vyměněn.

     Jestliže strávník již z pokrmu část snědl a jde se dožadovat nápravy ze strany personálu, pak mu bude reklamace odmítnuta, neboť se lze domnívat, že si strávník tímto způsobem zajišťuje zdarma stravu navíc.

      Rovněž nebude kuchyně akceptovat vrácené nebo nedojedené pokrmy, které přinese strávník od stolu z důvodu neprokazatelnosti chyby personálu jídelny.

     Pokud se stane, že strávník z jakéhokoliv důvodu svůj oběd upustí na zem, je nutné počítat s tím, že náhradní oběd obdrží pouze v případě, že je ještě možné použít oběd odhlášený ráno do 7,00 hodin. V jiném případě nelze nárokovat u personálu jídelny náhradu!!!

 

 Ze školní jídelny je zakázáno vynášet příbory, talíře, skleničky a jiný majetek jídelny.

 

 

6. Postup při škodě

     Všichni strávníci jsou povinni ochraňovat své věci před poškozením a odcizením - ošacení, školní tašky a batohy ukládat na určeném místě.

      V případě, že se škoda i přesto stane, jsou strávníci povinni dodržet tento postup:

1) neprodleně nahlásit škodu v kanceláři ŠJ a uvést dva svědky, kteří osobně potvrdí škodu

2) doložit vlastnictví a cenu ztracené / poškozené věci

3) sepsat s ředitelem jídelny protokol

4) s pomocí ředitele jídelny ohlásit škodu policii ČR a přivolat též rodiče

5) řediteli ŠJ předat kopii protokolu sepsaného s policií ČR a vyrozumění o závěru šetření

 

7. Úklid a dozor

     Úklid a dozor zajišťuje v jídelně pracovník/pracovnice úklidové firmy na základě smlouvy. O žáky ze školní družiny pečují pověřené pedagogické pracovnice. Pracovnice provádějící úklid dohlíží na dodržování bezpečnosti a hygienických zásad. Reguluje osvětlení a větrání, upozorňuje strávníky na jejich prohřešky proti provoznímu řádu. Dojde-li k úrazu strávníka, ohlásí pracovnice úraz vedení jídelny, strávníkovi bude poskytnuta první pomoc a ředitelka provede zápis do Knihy úrazů.

     Pracovník/pracovnice úklidu celkově dbá na klid při výdeji a konzumaci obědů. Má oprávnění vykázat z jídelny cizí osoby, které se zde nestravují a zbytečně zabírají místo strávníkům, pro něž je kapacita jídelny odpovídající. Tímto opatřením pečuje o bezpečnost žáků a jejich odložené věci. Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen škodu nahradit v plném rozsahu. V případě opakovaného nedodržování tohoto provozního řádu má ředitelka školní jídelny právo vyloučit strávníka ze stravování.

 

8. Dietní stravování

 

     Suroviny obsahující alergeny pro bezlepkovou dietu se skladují ve skladovém prostoru odděleně od ostatních surovin.  Příprava pokrmů se provádí v časovém rozlišení tj. odděleně od běžných surovin dle receptur schválených nutričním terapeutem.

     Výdej pokrmů strávníkům s bezlepkovou dietou probíhá souběžně s ostatními strávníky, avšak servírovaný na barevně odlišném talíři.

     Výdej pokrmů strávníkům diabetickou dietou probíhá souběžně s ostatními strávníky, avšak servírovaný na barevně odlišném talíři. Technologicky se příprava neliší, strava se pouze váží na základě písemného dodání informací s podpisem zákonného zástupce / zletilého strávníka o hmotnosti jídel dle aktuálního JL. Dodání informací o hmotnosti jednotlivých potravin dodá strávník / zákonný zástupce včas do schránky ŠJ Radotín nebo na e-mail jídelny.

 

9. Závěrečná ustanovení

     Provozní řád školní jídelny je závazný pro všechny zúčastněné. Originál provozního řádu je uložen ve složce vnitřních předpisů jídelny v kanceláři ředitelky. Zde je možné požádat o jeho kopii. Kopie je vyvěšena v prostorách jídelny a na webových stránkách.

 

V Praze dne 26.9.2017